Teade 60-päevase arvamusküsitluse läbiviimiseks uue PEFC Eesti jätkusuutliku metsamajandamise standardi osas

Teade 60-päevase arvamusküsitluse läbiviimiseks uue PEFC Eesti jätkusuutliku metsamajandamise standardi osas

Tallinnas, 29.10.2021

 

Valminud on PEFC Eesti metsamajandamise standardi eelnõu, millele Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu ootab huvirühmade tagasisidet hiljemalt 28.detsembriks.

PEFC Eesti metsamajandamise standardi nõuded vaadatakse läbi tavapärase perioodilise ülevaatuse käigus iga viie aasta tagant, et oleks tagatud standardi nõuete ajakohasus ning vastavus rahvusvahelise PEFC baasnõuetega jätkusuutliku metsamajandamise osas. Täna Eestis kehtiv PEFC Rahvuslik Metsamajandamise Standard on kinnitatud 2015.aastal. Esmakordselt kinnitati metsamajandamise standard 2008.aastal.

Standardi ajakohastamiseks moodustas PEFC-Eesti töörühma. Töörühma ülesandeks oli töötada välja rahvusvahelistele PEFC jätkusuutlikkuse kriteeriumitele vastavad ja Eesti oludele kohandatud ajakohastatud nõuded säästvale ja jätkusuutlikule metsamajandamisele, kokku leppida standardi põhimõtetes ning sõnastada uus ajakohastatud Eesti metsamajandamise standard.

Standardi töörühm on laiapõhjaline, esindades erinevaid huvitatud osapooli kokku 29-st organisatsioonist. Standard on valminud metsaomanike, haridusasutuste, töötajate, kohaliku omavalitsuse, taimekasvatajate, metsatööstuse, metsaüliõpilaste, jt organisatsioonide esindajate koostööna. Töörühm alustas tööd 2020.aasta märtsis ning enam kui aasta jooksul toimus standardi nõuete väljatöötamiseks 24 koosolekut, millest kolm koosolekut olid kontaktsed ning 21 toimus üle veebi. PEFC-Eesti pakkus töörühmale koosolekute korraldamiseks tehnilist tuge.

Tänaseks on töörühm üle vaadanud, ajakohastanud ning kokkuleppe leidnud metsamajandamise standardi eelnõu teise versiooni (V2) nõuete osas. Eesti metsamajandamise standardi aluseks on PEFC baasstandard PEFC ST 1003:2018 „Säästev metsamajandamine – Nõuded“ („Sustainable Forest Management – Requirements“).

Standardi väljatöötamisel järgiti standardi koostamise protseduure käsitlevat standardit PEFC EST 1001:2020, mis sätestab nõuded ja juhised standardi koostamise, läbipaistvuse tagamise ning konsensuse saavutamise otsustamise protsessile. Käesolev avalikustamine on oluline osa standardi ajakohastamise protsessist.

Arvamusküsitluse periood kestab 60 päeva, alates 29.oktoobrist kuni 28.detsembrini. Standardi avalikustamine annab võimaluse kõikidele huvirühmadele anda tagasisidet PEFC Eesti jätkusuutliku metsamajandamise standardi eelnõu osas ning teha ettepanekuid standardi nõuete ja indikaatorite parendamiseks. Avalikustamise eesmärk on saada tagasisidet kõigilt huvitatud osapooltelt ning kaasa aidata üheselt arusaadava ja praktikas sujuvalt rakendatava standardi loomisele.

PEFC-Eesti koondab esitatud tagasiside ning edastab selle metsamajandamise standardi töörühmale läbitöötamiseks. Töörühm analüüsib kõiki kommentaare ning teeb otsused standardi täiendamiseks või põhjendatud juhul ettepanekute arvestamata jätmiseks. Kokkuvõte esitatud tagasisidest koos töörühma vastustega ettepanekutele avalikustatakse peale pärast avalikustamist toimunud töörühma koosolekuid.

Metsamajandamise standard esitatakse rahvusvahelisele PEFC-le hindamiseks ja heakskiitmiseks 2022.aasta II kvartalis. Hindamine toimub järgmise aasta jooksul ning uus standard peaks rakendamiseks valmis olema 2023.aastast.

Palume anda tagasiside vastavalt arvamuse avaldamise vormile (mille saab alla laadida SIIT või küsides EMSNist) viidates selles standardi punktile, mille osas te soovite tagasisidet anda või ettepanekuid teha.

Tagasiside palume saata meiliaadressile  info@pefc.ee või kontorisse aadressil Toompuiestee 24, 10149 Tallinn.

Asjakohased dokumendid on leitavad EMSNi kodulehelt:

PEFC Eesti jätkusuutliku metsamajandamise standardi eelnõu V2 on leitav SIIT.
Ülevaade muudatustest uues PEFC Eesti jätkusuutliku metsamajandamise standardis on leitav SIIT.
Arvamuse avaldamise vorm on leitav SIIT.
Kehtiv PEFC Eesti Rahvuslik Metsamajandamise standard (2015.versioon) on leitav SIIT.
Standardi töörühma tööd puudutavate materjalidega on võimalik tutvuda SIIN.
Metsamajandamise standardi töörühma liikmete nimekiri on leitav SIIT.

PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification, so Metsasertifitseerimisskeemide Tunnustamise Programm) on rahvusvaheline metsasertifitseerimise süsteemide liit, kes edendab ökoloogiliselt, sotsiaalselt, majanduslikult ja kultuuriliselt jätkusuutlikku metsandust. PEFC sertifikaat tõendab, et metsa majandatakse vastutustundlikult ning metsa majandamisel järgitakse nii keskkonnaalaseid, sotsiaalseid kui majanduslikke nõudeid. PEFC-märgis tootel või pakendil annab kindluse, et puidust toode, tootes sisalduv puit või puidul põhinev materjal on pärit jätkusuutlikult majandatud metsast ning on toodetud vastutustundlikult.

MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu on 20-aastase kogemusega avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, kelle eesmärk on aidata kaasa vastutustundliku ja jätkusuutliku metsanduse printsiipide rakendamisele Eestis ning tõsta oma tegevusega metsaomanike, metsa- ja puidutööstuse, paberi-, pakendi-, trüki- ja tekstiilitööstuse ning metsandusega seotud huvigruppide ja tarbijate teadlikkust vastutustundlikust metsandusest, tootmisest ning tarbimisest. EMSN on üleilmse kaubamärgi PEFC esindaja Eestis.

MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu liikmed on MTÜ Eesti Erametsaliit, MTÜ Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, MTÜ Eesti Metsaselts, Eesti Maaülikool, Luua Metsanduskool, MTÜ Eesti Metsaüliõpilaste Selts, MTÜ Eesti Metsateenijate Ühing, MTÜ Eesti Metsatöötajate Ametiühing, Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, MTÜ Eesti Looduskaitse Selts, NCS Estonia OÜ ja BM Certification Estonia OÜ.

Lisainfo:

Eve Rebane

Tegevjuht / PEFC skeemi koordinaator

MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu

Toompuiestee 24

10149 Tallinn

eve.rebane@pefc.ee

https://pefc.ee/avasta-pefc/pefc-skeemi-dokumendid/