PEFC Eesti ja PEFC Belgia külastasid PEFC Itaalia kolleege!

PEFC-Eesti ja PEFC Belgium külastasid PEFC Itaalia kolleege. Ikka selleks, et kogemusi vahetada põletavatel teemadel. Pefc Italia on hästitoimiv organisatsioon, mis eristub selgelt teistest Euroopa PEFC riikidest oma innovatiivsete lahenduste poolest säästva metsanduse põhimõtete loomisel ja selle viimisel ühiskonna ning inimeseni. PEFC-serditud pinda on Itaalias 998 660 ha. PEFC-sertifikaadiga metsad ulatuvad 989 417 ha-ni ja 1414 ettevõtet kasutavad PEFC sertifikaati igapäevatöös.
Itaalia eripära arvestades on PEFC Itaalia loonud standardid serditud ökosüsteemiteenuste pakkumiseks. Need toimivad bioloogilise mitmekesisuse krediitide pakkumisena ettevõtetele, kes soovivad panustada jätkusuutlikkusse metsade majandamisse. Linnahaljasalade ja agrometsade säästev majandaine on teemad, millele lisaks tähelepanu pööratakse.
On väärt mainimist, et Itaalias elab 72% elanikkonnast linnapiirkondades, seetõttu on vaja luua linna roheala haldamise sertifitseerimise standard. Agrometsade standard on oluline linna lähedaste maapiirkondade jaoks. PEFC-Eestil õnnestus osaleda „Forest Bathing“-ul ehk meie mõistes metsamatkal, mis kuulub jätkusuutlike turismiteenuste hulka. See, mida sealsed ettevõtjad pakuvad turismiteenusena tundub meile, eestlastele elementaarsena. Turismiettevõtjad viivad külalised oma serditud metsa ja räägivad loodusest ning jätkusuutlikkusest. Pakuvad säästlikult majandatud metsas või istanduses kasvanud marju, maitsetaimi ja kogutud mett. Nad peavad seda väärtuseks, ja serditud ettevõtjale või metsaomanikule oluliseks lisandväärtuseks serdi kasutamisel. Meil Eestis on kordades enam metsa kui Itaalias ja meile tundub, et elame enam loodusega käsikäes. Aga kas ikka elame ja kas see kõik on ikka nii enesest mõistetav? Ilmselt mitte. Meie linnastumine on kõrge, ühiskonna teadlikkus jätkusuutlikust metsandusest madal ning teadmised loodusest kaovad tasapisi linnastumise kasvades. Seega, võtsime Itaaliast kaasa uue energia ja innustuse katsetada uusi suundi jätkusuutlike ökohüvede pakkumisel. Kõigest täpsemalt edaspidi! Samuti saime kaasa ka huvitavad ärikontaktid, mis on kasulikud Eestis serditud ettevõtetele.
Parimad tervitused Itaalia ja Belgia PEFC kolleegidele.
Itaalia PEFC-st enam: www.pefc.it
———————————————————————–
PEFC-Estonia and PEFC Belgium visited their PEFC Italy colleagues, in order to exchange experiences on pressing topics. PEFC Italy is a well-functioning organization that stands out from other European PEFC countries with its innovative solutions in creating sustainable forestry principles and bringing them to society and individuals. In Italy, there are 998,660 hectares of PEFC-certified areas. PEFC-certified forests cover 989,417 hectares, and 1414 companies use PEFC certification in their daily work.
Considering Italy’s uniqueness, Pefc Italia has developed standards for providing certified ecosystem services. These serve as offerings of biodiversity credits to companies wishing to contribute to sustainable forest management. Sustainable management of urban forests and agroforestry is also emphasized. It is worth mentioning that Italy has 72% of population living in urban area, therefore we need to create the Urban green area management certification standard. The agroforestry standard is important for the rural importance of the areas around the cities. PEFC-Estonia had the opportunity to participate in “Forest Bathing,” which is part of sustainable tourism services. What local entrepreneurs offer as tourism services seems elementary to us Estonians. Tourism operators take guests to their certified forests, talk about nature and sustainability, and offer berries, herbs, and honey grown in sustainably managed forests or plantations. They consider this as a value, and it is important to certified entrepreneurs or forest owners as an added value when using certification. We in Estonia have significantly more forest than Italy, and it may seem that we live more in harmony with nature. But do we really live that way, and is it all so self-evident? Probably not. Our urbanization is high, society’s awareness of sustainable forestry is low, and knowledge of nature is gradually disappearing as urbanization grows. Therefore, we brought back from Italy new energy and inspiration to experiment with new directions in offering sustainable eco-benefits. More details to follow! We also acquired interesting business contacts that are beneficial for certified companies in Estonia.
Best regards to the PEFC colleagues in Italy and Belgium!
More about PEFC Italy: www.pefc.it