PEFC Üldkogu kinnitas muudetud standardid

MPEFC Üldkogu kinnitas kolm standardit, mis tugevdavad veelgi PEFC säästva metsamajandamise nõudeid ja aitavad kaitsta metsi kogu maailmas. Muudetud standardid, mis hõlmavad puidu tarneahela sertifitseerimist, kaubamärgi kasutust ja vastavuse hindamist, jõustusid 14. veebruaril 2020. aastal.  

 

Kõige olulisemad muudatused on sisse viidud puidu tarneahela sertifitseerimise standardisse, eelkõige vastuoluliste allikate mõistesse.

Puidu tarneahel näitab puidu teekonda metsast turule, mille käigus jälgitakse metsapõhise materjali liikumist säästvatest allikatest lõpptooteni. Puidu tarneahela standard sätestab nõuded, mida ettevõte peab PEFC puidu tarneahela sertifitseerimise taotlemiseks täitma. Standard hõlmab muu hulgas nõudeid “vastuoluliste allikate” – sertifitseeritud toodetes lubamatu materjali – kasutuse vältimiseks.

 

Vastuoluliste allikate mõiste uuendatud versioon sisaldab nüüd täiendavaid säästlikkuse nõudeid, mis võimaldavad ettevõtetel lisaks sertifitseeritud puidu ostmisele tõhusamalt edendada vastutustundlikku metsandust kogu puidu väärtusahela ulatuses – alustades puidupõhiste saaduste metsast väljatoomisega.

 

Uuendatud määratluses nõutakse ettevõtetelt, et nad kasutaksid üksnes materjali, mis pärineb säästvalt majandatud metsast ning väldiksid allikaid, kus:

  • ökoloogiliselt tähtsad alad ei ole määratletud, kaitstud, hoitud või majandamisest kõrvale jäetud
  • ei järgita Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) deklaratsiooni aluspõhimõtete ja -õiguste kohta tööl (1998)
  • metsamaa on muudetud mittemetsmaaks
  • metsamajandamisel ei panustata maastiku, ökosüsteemi, liikide või geneetilisel tasandil mitmekesisuse säilitamisse, kaitsmisse või suurendamisse ning
  • ei säilitata metsa võimet jätkusuutlikult toota mitmesuguseid puidulisi ja mittepuidulisi metsasaaduseid ja teenuseid ning kus raiemaht ületab metsa pikaajalise jätkusuutlikkuse taseme.

 

Samuti pole lubatud geneetiliselt muundatud puude ja vastuolulise puidu kasutamine.

 

Sertifitseeritud ettevõtted peavad jätkuvalt täitma töötajate tervist ja tööohutust puudutavad nõudeid, mis on sätestatud ILO deklaratsioonis aluspõhimõtete ja –õiguste kohta tööl.

 

Uus kaubamärgistandard, mis asendab PEFC logo kasutamise reeglid, muudab PEFC kaubamärgi üleilmselt nähtavamaks ning aitab samal ajal tarbijal mõista PEFC logo tähendust.

 

Tähtis on ka asjaolu, et PEFC-märgise generaator – tasuta ja lihtsalt kasutatav vahend internetis – võimaldab ettevõtetel kiiresti luua PEFC-märgiseid, et tagada vastavus meie nõuetele.

Lisaks tutvustab kaubamärgistandard uut tunnuslauset “100% PEFC päritolu”, mida saab kasutada üksnes toodetel, mis sisaldavad 100%-liselt PEFC-sertifitseeritud metsadest pärinevat materjali ning on füüsiliselt eraldatud mittesertifitseeritud metsadest pärinevast materjalist, kui ettevõte seda samuti kasutab.

 

Audiitorid peavad nüüd PEFC tarneahela sertifitseerimise teostamiseks läbima lisakoolituse. Selline kohustus aitab kindlustada vastavusnõuete hindamise protsessi ühtsust ning võimaldab põhjalikult kontrollida, kas PEFC konkreetsed nõuded, näiteks vastuoluliste allikate laiendatud määratlus, rahvusvahelised konventsioonid töötajate õiguste ja töölepingute või kollektiivläbirääkimiste kohta, on täidetud.

 

Soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete järgimiseks standardis peavad sertifitseerimisasutused  jälgima, et sooline võrdõiguslikkus oleks tagatud ka sertifitseerimistegevusi läbi viiva personali valikul.

 

Järgmised sammud

 

PEFC Üldkogu kinnitas nimetatud kolm standardit 17. jaanuaril 2020. Need jõustusid 14. veebruaril 2020 ja asendavad eelmisi standardiversioone. Standardite rakendamisele kehtib 18-kuuline üleminekuperiood. Pärast seda on kõik standardite kasutajad kohustatud täitma standardite uusimate versioonide nõudeid.

 

 

PEFC ST 2002:2020 Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements

PEFC ST 2001:2020 PEFC Trademarks Rules – Requirements

PEFC ST 2003:2020 Requirements for Certification Bodies operating Certification against the PEFC International Chain of Custody Standard