KORDUSTEADE: Ametlik teade PEFC Skeemi muutmise algatamisest ja kutse huvirühmadele

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu alustab
PEFC metsasertifitseerimise nõuete ülevaatamist
ning kutsub osalema PEFC Rahvusliku Metsamajandamise
Standardi töörühma töös

PEFC on rahvusvaheline metsasertifitseerimise süsteem, mis edendab ökoloogiliselt, sotsiaalselt, majanduslikult ja kultuuriliselt jätkusuutlikku metsandust. PEFC sertifikaat tõendab, et metsa majandatakse vastutustundlikult ning metsa majandamisel järgitakse nii keskkonnaalaseid, sotsiaalseid kui majanduslikke nõudeid. PEFC-märgis tootel või pakendil annab kindluse, et puidust toode, tootes sisalduv puit või puidul põhinev materjal on pärit jätkusuutlikult majandatud metsast ning on toodetud vastutustundlikult.

PEFC Eesti metsasertifitseerimise kriteeriumid vaadatakse läbi tavapärase perioodilise ülevaatuse käigus ning ajakohastatakse koostöös metsade jätkusuutlikust majandamisest ja kasutamisest huvitatud osapooltega. Täna Eestis kasutusel olev PEFC Rahvuslik Metsamajandamise Standard on kinnitatud 2015.aastal.

MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu annab teada, et oleme alustanud PEFC Eesti Metsasertifitseerimise Skeemi uuendamisega ning seetõttu kutsume teid osalema PEFC Rahvusliku Metsamajandamise Standardi töörühma töös.

PEFC Rahvusliku Metsamajandamise Standardi ajakohastamiseks moodustab EMSN töörühma. Standardi töörühma ülesanne on läbi vaadata PEFC Eesti metsamajandamise kriteeriumite sisu ja tagada nende vastavus rahvusvahelistele PEFC jätkusuutlikkuse kriteeriumitele. Töö hõlmab PEFC rahvusvahelise metsamajandamise standardi PEFC ST 1003:2018 kogu ulatust.

Tasakaalustatud esindatuse tagamiseks kutsub EMSN kõiki huvitatud osapooli kriteeriumite uuendamise protsessis osalema. Standardi töörühmas võivad osaleda kõik jätkusuutlikust metsamajandamisest huvitatud huvirühmad.

Töörühm alustab tööd 2020. aasta märtsi alguses ning töö on planeeritud lõpetada oktoobri lõpuks. Töörühma tööd reguleerib Eesti PEFC standard PEFC EST 1001:2020 „Standardi koostamine – Nõuded“.

Standardi töörühm koostab standardi eelnõu, mis tehakse avalikkusele kättesaadavaks 2020.a II pooles. Standardi koostamise protseduurid on avalikud ning leitavad EMSNi veebilehelt. EMSN edastab inglise keelde tõlgitud skeemi dokumendid rahvusvahelisele PEFC-le sõltumatu rahvusvahelise hindamise läbiviimiseks ning PEFC Nõukogu poolse tunnustuse saamiseks 2021.aasta I kvartalis.

Palume teie organisatsiooni või ettevõtte esindajat/esindajaid osalema PEFC Rahvusliku Metsamajandamise Standardi töörühma töös ning saata esindaja(te) ja asendusliikme(te) kontaktid EMSNile (eve.rebane@pefc.ee) hiljemalt 27.veebruariks 2020.a.

Ühtlasi palume teie arvamust ja tagasisidet standardi reguleerimisala ning standardi koostamise protseduuride kohta. Vastavad dokumendid on leitavad EMSNi veebilehel: Standardi koostamisettepanek ja Standardi koostamine – nõuded. Palume teie tagasisidet hiljemalt 27.veebruariks aadressil eve.rebane@pefc.ee.

EMSN pakub töörühmale tehnilist tuge ja tehnilisi ressursse töörühma koosolekuteks. Iga esindaja, kelle tema organisatsioon on määranud standardi töörühma, vastutab töörühma töös osalemise kulude katmise eest ise. EMSN püüab tagada ebasoodsas olukorras olevate huvirühmade osalemise standardi ajakohastamisega seotud töös.

Küsimusi PEFC Rahvusliku Metsamajandamise Standardi ulatuse ja koostamise kohta saab meile saata e-mailile eve.rebane@pefc.ee.

MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, kelle eesmärk on aidata kaasa vastutustundliku ja jätkusuutliku metsanduse printsiipide rakendamisele Eestis ning tõsta oma tegevusega metsaomanike, metsa- ja puidutööstuse, paberi-, pakendi-, trüki- ja tekstiilitööstuse ning metsandusega seotud huvigruppide ja tarbijate teadlikkust vastutustundlikust metsandusest, tootmisest ning tarbimisest. EMSN on üleilmse kaubamärgi PEFC (the Programme for the Endorsement of Forest Certification, so Metsasertifitseerimisskeemide Tunnustamise Programm) esindaja Eestis.

MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu liikmed on:
MTÜ Eesti Erametsaliit
MTÜ Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
MTÜ Eesti Metsaselts
Eesti Maaülikool
Luua Metsanduskool
MTÜ Eesti Metsaüliõpilaste Selts
MTÜ Eesti Metsateenijate Ühing
MTÜ Eesti Metsatöötajate Ametiühing
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
MTÜ Eesti Looduskaitse Selts

Lisainfo:
Eve Rebane
Tegevjuht / PEFC skeemi koordinaator
MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu
Toompuiestee 24
10149 Tallinn
eve.rebane@pefc.ee