Teade PEFC metsasertifitseerimise nõuete ülevaatamisega alustamise kohta ning kutse osalema töörühma töös

PEFC on rahvusvaheline metsasertifitseerimise süsteem, mis edendab ökoloogiliselt, sotsiaalselt, majanduslikult ja kultuuriliselt jätkusuutlikku metsandust. PEFC sertifikaat tõendab, et metsa majandatakse vastutustundlikult ning metsa majandamisel järgitakse nii keskkonnaalaseid, sotsiaalseid kui majanduslikke nõudeid. PEFC-märgis tootel või pakendil annab kindluse, et puidust toode, tootes sisalduv puit või puidul põhinev materjal on pärit jätkusuutlikult majandatud metsast ning on toodetud vastutustundlikult.

 

PEFC Eesti metsasertifitseerimise kriteeriumid vaadatakse läbi tavapärase perioodilise ülevaatuse käigus ning ajakohastatakse koostöös metsade jätkusuutlikust majandamisest ja kasutamisest huvitatud osapooltega. Täna Eestis kasutusel olev PEFC Rahvuslik Metsamajandamise Standard on kinnitatud 2015.aastal.

 

MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu annab teada, et oleme alustanud PEFC Eesti Metsasertifitseerimise Skeemi uuendamisega ning seetõttu kutsume teid osalema PEFC metsasertifitseerimise kriteeriumite ajakohastamise protsessis.

 

PEFC Rahvusliku Metsamajandamise Standardi ajakohastamiseks moodustab EMSN töörühma. Standardi töörühma ülesanne on läbi vaadata PEFC Eesti metsamajandamise kriteeriumite sisu ja tagada nende vastavus rahvusvahelistele PEFC jätkusuutlikkuse kriteeriumitele. Töö hõlmab PEFC rahvusvahelise metsamajandamise standardi PEFC ST 1003:2018 kogu ulatust.

 

Tasakaalustatud esindatuse tagamiseks kutsub EMSN kõiki huvitatud osapooli kriteeriumite uuendamise protsessis osalema. Standardi töörühmas võivad osaleda kõik jätkusuutlikust metsamajandamisest huvitatud huvirühmad.

 

Töörühm alustab tööd 2020. aasta märtsi alguses ning töö on planeeritud lõpetada oktoobri lõpuks. Töörühma tööd reguleerib Eesti PEFC standard PEFC EST 1001:2020 „Standardi koostamine – Nõuded“.

 

Standardi töörühm koostab standardi eelnõu, mis tehakse avalikkusele kättesaadavaks 2020.a II pooles. Standardi koostamise protseduurid on avalikud ning leitavad EMSNi kodulehelt. EMSN edastab inglise keelde tõlgitud skeemi dokumendid rahvusvahelisele PEFC-le sõltumatu rahvusvahelise hindamise läbiviimiseks ning PEFC Nõukogu poolse tunnustuse saamiseks 2021.aasta I kvartalis.

 

Palume teil nimetada oma organisatsiooni või ettevõtte esindaja ja tema asendusliige töörühma liikmeks ning edastada esindaja kontaktid EMSNile hiljemalt 20.veebruariks 2020.a.

 

Ühtlasi palume teie arvamust ja tagasisidet standardi reguleerimisala ning standardi koostamise protseduuride kohta. Vastavad dokumendid on järgmised: Standardi reguleerimisala ja Standardi koostamine_nõuded. Palume teie tagasisidet hiljemalt 20.veebruariks 2020.a aadressil eve.rebane@pefc.ee.

 

EMSN pakub töörühmale tehnilist tuge ja tehnilisi ressursse töörühma koosolekuteks. Iga esindaja, kelle tema organisatsioon on määranud standardi töörühma, vastutab töörühma töös osalemise kulude katmise eest ise. EMSN püüab tagada ebasoodsas olukorras olevate huvirühmade osalemise standardi ajakohastamisega seotud töös.

 

Küsimusi PEFC standardi ulatuse ja koostamise kohta saab meile saata e-mailile eve.rebane@pefc.ee.

 

MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, kelle eesmärk on aidata kaasa vastutustundliku ja jätkusuutliku metsanduse printsiipide rakendamisele Eestis ning tõsta oma tegevusega metsaomanike, metsa- ja puidutööstuse, paberi-, pakendi-, trüki- ja tekstiilitööstuse ning metsandusega seotud huvigruppide ja tarbijate teadlikkust vastutustundlikust metsandusest, tootmisest ning tarbimisest. EMSN on üleilmse kaubamärgi PEFC (the Programme for the Endorsement of Forest Certification, so Metsasertifitseerimisskeemide Tunnustamise Programm) esindaja Eestis.

 

MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu liikmed on:

MTÜ Eesti Erametsaliit

MTÜ Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

MTÜ Eesti Metsaselts

Eesti Maaülikool

Luua Metsanduskool

MTÜ Eesti Metsaüliõpilaste Selts

MTÜ Eesti Metsateenijate Ühing

MTÜ Eesti Metsatöötajate Ametiühing

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

MTÜ Eesti Looduskaitse Selts

 

Lisainfo:

Eve Rebane

PEFC skeemi koordinaator

MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu

Toompuiestee 24

10149 Tallinn

eve.rebane@pefc.ee