Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu juhatus jätkab viieliikmelisena

18.juunil toimunud MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu üldkoosolekul otsustati suurendada EMSNi juhatus viieliikmeliseks. EMSNi uued juhatuse liikmed on Regino Kask (Eesti Maaülikool) ja Veiko Belials (Luua Metsanduskool).

 

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu juhatuse liikmetena jätkavad Mart Kelk (MTÜ Eesti Metsaselts), Arpo Kullerkupp (MTÜ Eesti Erametsaliit) ja Henrik Välja (MTÜ Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit). Juhatus valib uue esimehe oma järgmisel koosolekul. EMSNi juhatus võib põhikirja järgi olla 3 kuni 12-liikmeline ning juhatuse liikme volitused kehtivad kolm aastat.

 

Juhatuse peamisteks eesmärkideks on EMSNi edasiarendamine jätkusuutlikuks ja ühiskonnas mõjusaks organisatsiooniks ning Eesti PEFC rahvusliku skeemi ajakohastamine. „Uus juhatus on senisest laiapõhjalisem, mis annab rohkem võimalust panustada EMSNi enda arengueesmärkide ning seeläbi ka kestliku arengu eesmärkide saavutamisse“, sõnas EMSNi praegune juhatuse esimees Mart Kelk.

 

Veiko Belialsi sõnul annab EMSNi juhatusse kuulumine võimaluse panustada veel enam säästva metsanduse arendamisse ning säästva arengu põhimõtete rakendamisse, tõsta ühiskonna teadlikkust säästva metsamajanduse rollist kestliku arengu eesmärkide saavutamisel. „Näen järgmise suurema eesmärgina Eesti PEFC-standardite uuendamise protsessiga alustamist, mis tuleb läbi viia tasakaalustatult ning kõiki olulisi osapooli kaasates“, teatas Belials. Luua Metsanduskool on PEFC metsamajandamise sertifikaadi hoidja, kooli hallata on 8259 ha metsamaad.

 

Regino Kask sõnas, et oluline on jätkata koostööd EMSNi ja Eesti Maaülikooli vahel ning teaduspõhiste otsuste langetamiseks tõhustada meievahelist info- ja teabevahetust. „Kuivõrd käsitleme sertifitseerimist ka oma õppekavas, on meie jaoks oluline sertifitseerimise praktilise kogemuse kaasamine õpetamisse.“

 

Üldkoosolekul tunnustati ka juhatusse seni kuulunud Priit Põllumäe (Eesti Maaülikool) panust. EMSNi praeguse juhatuse esimehe Mart Kelgu sõnul oli koostöö Priit Põllumäega väga konstruktiivne, tema panus EMSNi arendamisse oli sisuline ja märkimistvääriv.

 

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, kelle eesmärk on aidata kaasa vastutustundliku ja säästva metsanduse printsiipide rakendamisele Eestis ning tõsta oma tegevusega metsaomanike, metsa- ja puidutööstuse, metsandusega seotud huvigruppide ning tarbijate teadlikkust vastutustundlikust metsandusest, tootmisest ning tarbimisest. PEFC-märgis tootel annab kindluse, et puidust toode, tootes sisalduv puit või puidul põhinev materjal on pärit säästvalt ja jätkusuutlikult majandatud metsast ning on toodetud vastutustundlikult.

 

MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu liikmed on MTÜ Eesti Erametsaliit, MTÜ Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, MTÜ Eesti Metsaselts, Eesti Maaülikool, Luua Metsanduskool, MTÜ Eesti Metsaüliõpilaste Selts, MTÜ Eesti Metsateenijate Ühing, MTÜ Eesti Metsatöötajate Ametiühing, Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ning MTÜ Eesti Looduskaitse Selts.

 

Lisainfo:

Eve Rebane

Tegevjuht

MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu

Toompuiestee 24

10149 Tallinn

+372 529 7807

info@pefc.ee