Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu osaleb raievõistlustel

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu osaleb 25.-27. aprillini toimuva Maamessi raames toimuvatel raievõistlustel xCUT CUP 2019 Kevadkarikas üleskutsega „Mina tean!“. Metsateadliku mõtteviisi tunnuslausega juhime raievõistlustel ja Maamessil osalejate tähelepanu vastutustundliku metsakasvatuse põhimõtetele ja tõstatame küsimuse inimeste tarbimisteadlikkuse osas.

 

Jätkusuutlik ja keskkonnateadlik mõtteviis on saamas trendiks ning paljud edukad metsaomanikud ja metsa- ja puidutööstusettevõtted panustavad vastutustundlikku tegevusse ning soovivad seda ka teadlikult esitleda. Üha enamatel klientidel on ootus, et metsakasvatajad, tootjad ja puittoodete vahendajad vastavad kõrgeimatele keskkonna-, majandus- ja sotsiaalsetele standarditele. PEFC jätkusuutliku metsamajanduse ja tarneahela jälgimise sertifikaadid vastavad nendele standarditele ning sõltumatud kolmanda osapoole audiitorid kinnitavad, et standardeid rakendatakse ka praktikas. Kuivõrd paljusid metsi majandatakse säästlikult, on parim tõestus selle kohta kasutada sõltumatut ja erapooletut kolmanda osapoole tunnustust – PEFC märgist.

 

Raievõistlustel kasutatav puitmaterjal pärineb Luua Metsanduskooli PEFC-sertifitseeritud metsast.

„Luua Metsanduskool teab. Aga sina?“

 

Luua Metsanduskool majandab oma metsi säästlikult, kohalduvaid õigusakte järgides, vastutustundlikult, ning nende sellealast tegevust on tunnustatud PEFC sertifikaadiga.

 

PEFC sertifikaat tõendab, et Luua Metsanduskooli metsades on tehtud kindlaks ökoloogiliselt tähtsad metsaalad ja need ka kaitstud, säilitatud on bioloogilist mitmekesisust, Luua kooli metsades pole kasutatud ohtlikke kemikaale ja geneetiliselt muundatud puutaimi, kaitstud on metsatöötajate põhiõigused ja kindlustatud töötajate heaolu, võimalusel on eelistatud kohalikku tööjõudu, metsa ei raadata ning metsa majandamisel ja puiduvarumisel on järgitud kõiki kehtivaid õigusakte.

 

„Aga sina?“ tõstatab küsimuse iga inimese enda tasandil. Kas sina tead, kust on pärit puit, puidul põhinev pakend või paber, mida sa igapäevaselt kasutad? Kuidas need puud on kasvatatud, varutud ning mil moel tooteks töödeldud?

 

Mina tean! on teadlikkusele viitav üleskutse metsaomanikele, tööstusettevõtetele ja tarbijatele ning sellega suuname tähelepanu keskkonda hoidvale ja vastutustundlikule käitumisele. PEFC märgis tootel näitab, et toode sisaldab puitu või on tehtud puidul põhinevatest materjalidest ning annab kindluse, et puit, mida tootes kasutatakse, on pärit legaalselt ja õigusaktidele vastavalt majandatud metsast; metsast, kus muuhulgas ei kasutata geneetiliselt muundatud puutaimi, kus väärtuslikud metsaalad on kaitstud, samamoodi ka metsatöötajate õigused ning tagatud on töötajate heaolu. Sertifitseerimine on tunnustamine, mis pakub tarbijatele kindlust temale oluliste väärtuste toetuseks.

 

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, kelle eesmärk on aidata kaasa vastutustundliku ja säästva metsanduse printsiipide rakendamisele Eestis ning tõsta oma tegevusega metsaomanike, metsa- ja puidutööstuse, metsandusega seotud huvigruppide ning tarbijate teadlikkust vastutustundlikust metsandusest, tootmisest ning tarbimisest.

 

MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu liikmed on MTÜ Eesti Erametsaliit, MTÜ Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, MTÜ Eesti Metsaselts, Eesti Maaülikool, Luua Metsanduskool, MTÜ Eesti Metsaüliõpilaste Selts, MTÜ Eesti Metsateenijate Ühing, MTÜ Eesti Metsatöötajate Ametiühing, Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ning MTÜ Eesti Looduskaitse Selts.

 

Raievõistluste programm ja otseülekanne on vaadatav Delfist SIIT. Raievõistluste kohta leiate täiendavat infot SIIT.

 

Lisainfo:

Eve Rebane

Tegevjuht

MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu

Toompuiestee 24

10149 Tallinn

+372 529 7807

info@pefc.ee