pefc-logoEesti Metsasertifitseerimise Nõukogu (PEFC-Eesti)

Liikmelisuse tingimused

 

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu (EMSN) on avalikes huvides tegutsev juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus.

 

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, kelle eesmärk on aidata kaasa vastutustundliku ja säästva metsanduse printsiipide rakendamisele Eestis ning tõsta oma tegevusega metsaomanike, metsa- ja puidutööstuse, metsandusega seotud huvigruppide ning tarbijate teadlikkust vastutustundlikust metsandusest, tootmisest ning tarbimisest. PEFC-märgis tootel või pakendil annab kindluse, et puidust toode, tootes sisalduv puit või puidul põhinev materjal on pärit säästvalt ja jätkusuutlikult majandatud metsast ning on toodetud vastutustundlikult.

 

EMSN lähtub oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist.

 

 

EMSN-i liikmeks võib olla iga juriidiline isik, kes oma tegevuses juhindub säästva metsanduse põhimõtetest, on nõus kaasa aitama ühingu eesmärgi saavutamisele ning toetab PEFC põhimõtteid.

 

Liikmelisuse taotleja:

  1. on juriidiline isik
  2. juhindub kehtivatest õigusaktidest ja säästva metsanduse põhimõtetest
  3. on nõus kaasa aitama ühingu eesmärgi saavutamisele
  4. toetab PEFC põhimõtteid
  5. on tutvunud Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu põhikirjaga ning kohustub seda järgima
  6. kohustub maksma iga-aastast liikmemaksu
  7. esitab avalduse jt palutud dokumendid

 

 

EMSN-i liikmemaksu suurus on 10 eurot aastas. Täiendav tasu summas 90 eurot/aastas rakendatakse liikmetele, kes otse või kelle liikmed omakorda tegelevad metsade majandamise, metsamaterjalide vahendamise või puidutöötlemisega või kelle põhitegevuseks on metsamajandusega seotud tegevused.

 

EMSN kasutab saadud vahendeid oma põhikirjalise eesmärgi täitmiseks vajalike tegevuste elluviimisel. Liikmemaksu suurus on heaks kiidetud EMSNi 29.06.2016.a üldkoosoleku otsusega.

 

Ühingu liikmeks astumisel palume esitada*:

1) avaldus;

2) pädeva organi otsus liikmeks astumise kohta;

3) juriidilise isiku põhikiri ja registrikaardi koopia;

4) volikiri (vajadusel)

 

*Ühingu juhatus võib nõuda taotlejalt täiendavate dokumentide esitamist.

 

Avaldus ja dokumendid palume digiallkirjastatult esitada EMSNi tegevjuhile Eve Rebane aadressil This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. või paberkandjal saata aadressil Toompuiestee 24, 10149 Tallinn.

 

Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab EMSNi juhatus esimesel võimalusel (aga mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates avalduse kättesaamisest).