pefc-logoEesti Metsasertifitseerimise Nõukogu (PEFC-Eesti)

MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu

header certificazioni

 

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu (EMSN) on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, kelle eesmärk on aidata kaasa vastutustundliku ja säästva metsanduse printsiipide rakendamisele Eestis ning tõsta oma tegevusega metsaomanike, metsa- ja puidutööstuse, metsandusega seotud huvigruppide ning tarbijate teadlikkust vastutustundlikust metsandusest, tootmisest ning tarbimisest.

 

PEFC-märgis tootel või pakendil annab kindluse, et puidust toode, tootes sisalduv puit või puidul põhinev materjal on pärit säästvalt ja jätkusuutlikult majandatud metsast ning on toodetud vastutustundlikult.

 

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu asutati mittetulundusühinguna 29. oktoobril 2001. aastal Eesti erametsaomanike initsiatiivil ja teiste sidusrühmade osavõtul.

 

EMSN esindab Eestis rahvusvahelist Metsasertifitseerimisskeemide Tunnustamise Programmi (inglise keeles The Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, lühendatult PEFC). See on samuti sõltumatu, mittetulunduslik valitsusväline organisatsioon, mis loodi 1999. aastal ning mis edendab säästvat metsandust sõltumatu kolmanda osapoole sertifitseerimise kaudu.

 

Kooskõlas PEFC nõuetega on Eestis välja töötatud Eesti PEFC Metsasertifitseerimise Skeem, mille üldine eesmärk on aidata kaasa säästva metsanduse põhimõtete rakendamisele Eestis. Skeemi elluviimine peab tagama PEFC nõuete järgimise metsade majandamisel ja tõendama puiduhankijale, et puit pärineb säästvalt majandatud metsast, ning kinnitama, et PEFC märgistusega puidu ja puidutoodete päritolu on võimalik tõendada tarneahela igas etapis.

EMSN on rahvusvahelise kaubamärgi PEFC esindaja Eestis.

 

EMSN-i tegevusteks on:

 

  • metsamajandamise ja tarneahela standardite, samuti sertifitseerimist korraldavate standardite ja juhiste väljatöötamine ning ajakohastamine
  • huvigruppide koondamine
  • PEFC teabematerjalide väljatöötamine ja levitamine
  • PEFC sertifitseerimisskeemi tutvustamine avalikkusele ja sertifitseerimisest huvitatud osapooltele
  • PEFC turundamine
  • PEFC kaubamärgi kasutamise litsentsilepingute sõlmimine
  • Põhjamaade/Baltimaade PEFC klastri töös osalemine

 

EMSNi liikmed on:

MTÜ Eesti Erametsaliit

MTÜ Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

MTÜ Eesti Metsaselts

Eesti Maaülikool

Luua Metsanduskool

MTÜ Eesti Metsaüliõpilaste Selts

MTÜ Eesti Metsateenijate Ühing

MTÜ Eesti Metsatöötajate Ametiühing

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

MTÜ Eesti Looduskaitse Selts

BM Certification Estonia OÜ

NCS Estonia OÜ

 

Siit leiate EMSNi põhikirja.

 

EMSN lähtub oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist.

 

EMSNi 2020. aasta majandusaasta aruande leiate siit.

EMSNi 2019. aasta majandusaasta aruande leiate siit.

EMSNi 2018. aasta majandusaasta aruande leiate siit.

EMSNi 2017. aasta majandusaasta aruande leiate siit.

EMSNi 2016. aasta majandusaasta aruande leiate siit.

 

 

Loe PEFC kohta lähemalt trükistest:

Mis on PEFC? Kõige kiiremini leviv metsasertifitseerimise skeem maailmas.

PEFC: Puidupõhiste toodete vastutustundlik valik. Mida peab tarbija teadma PEFC-st?

 

 

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu (EMSN) sai rahastuse projektile "EMSN kui elujõuline sotsiaalne ettevõte" KÜSK'i vabaühenduste 2019. aasta arenguhüppe taotlusvoorust.

Projekti eesmärk: Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu on elujõuline sotsiaalne ettevõte, kelle tegevus suurendab metsaomanike ja ettevõtete arvu, kes järgivad vabatahtlikult säästva metsamajandamise põhimõtteid ja / või toodavad oma tooteid säästvast metsamajandamisest pärinevatest materjalidest.

Projekt keskendub Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu kujunemisele elujõuliseks sotsiaalseks ettevõtteks eeldusena ühingu ühiskondliku mõju suurendamiseks. Projekti tulemusena suurenevad PEFC-sertifitseeritud metsamaa pindala ja tarneahela ettevõtete arv Eestis. Kokkuvõttes aitab projekti eesmärgi saavutamine ühekorraga suurendada nii EMSNi positiivset ühiskondlikku mõju säästva metsamajandamise edendajana kui ka tugevdada ühingut sotsiaalse ettevõttena.

Projekt viiakse ellu ajavahemikus 01.12.2019. kuni 31.07.2021. ning KÜSKi toetus on 24 982,80 eurot.

 

 

 

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu arengustrateegia aastateks 2019-2030 ning tegevusplaani aastateks 2019-2022 väljatöötamist toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) projekti nr AHE1_19-44 „MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu arengustrateegia ja tegevusplaani koostamine“ raames. Projekt viidi ellu ajavahemikus 01.04.2019 kuni 31.07.2019 ning KÜSKi toetus oli 3970 eurot.